Sim Số Độc

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0355.22.4078 2.340.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
2 033.898.4078 1.920.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
3 0988.49.77.49 4.350.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
4 0983.49.77.49 4.350.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
5 0966.33.4078 7.550.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
6 0353.12.4078 1.490.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
7 0965.08.4953 2.270.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
8 0387.11.4953 1.480.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
9 086.266.4953 2.250.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
10 0336.92.4953 1.920.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
11 0385.23.4953 1.400.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
12 0867.09.4953 1.490.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
13 086.292.4953 2.290.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
14 0333.09.4953 2.000.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
15 098.696.4953 4.030.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
16 0966.16.4953 2.890.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
17 0865.05.4953 1.490.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
18 0368.36.4953 2.390.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
19 0393.20.4953 1.490.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
20 097.124.4953 2.390.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
21 0386.97.4953 1.440.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
22 0335.17.4953 1.490.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
23 0398.84.4953 1.490.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
24 0356.75.4953 1.500.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
25 0393.71.4078 756.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
26 0354.98.4078 1.001.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
27 0346.08.4078 854.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
28 0346.27.4078 756.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
29 0356.90.4078 854.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
30 0377.454.078 1.001.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
31 0982.057.749 686.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
32 0397.40.4078 1.400.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
33 0344.83.4078 854.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
34 0327.63.4078 854.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
35 0327.61.4078 756.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
36 0325.744.078 805.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
37 0353.70.4078 805.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
38 0359.02.4078 756.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
39 0985.82.7749 854.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
40 0349.85.4078 756.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
41 0372.48.4078 1.400.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
42 0385.59.4078 854.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
43 0342.60.4078 854.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
44 0396.22.4078 1.400.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
45 0378.95.4078 1.400.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
46 0374.37.4078 854.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
47 0357.89.4078 2.700.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
48 0362.80.4078 805.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
49 0363.08.4078 854.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
50 0346.04.4078 854.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
51 0335.46.4078 805.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
52 0343.70.4078 805.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
53 0347.33.4078 952.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
54 0969.85.4078 6.000.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
55 0392.97.4078 854.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
56 0354.99.4078 952.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
57 0363.764.078 756.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
58 0378.09.4078 854.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
59 0349.46.4078 805.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
60 0395.93.4078 854.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua